Sprawny system energetyczny umożliwia zaspokajanie potrzeb odbiorców energii, zarówno indywidualnych jak i zespołowych. Energia wytwarzana przez elektrownie ulega dystrybucji za pomocą sieci energetycznych o podwyższonym napięciu, co minimalizuje straty mocy.

Sprawny system energetyczny umożliwia zaspokajanie potrzeb odbiorców energii, zarówno indywidualnych jak i zespołowych. Energia wytwarzana przez elektrownie ulega dystrybucji za pomocą sieci energetycznych o podwyższonym napięciu, co minimalizuje straty mocy.


Przesył energii

Sieci energetyczne odpowiedzialne są za przesył i dystrybucje energii elektrycznej wytwarzanej w elektrowniach. Stosuje się sieci o różnych wartościach napięcia linii przesyłowych w celu minimalizacji strat mocy. To znacznie zwiększa koszty przesyłu.

Dystrybucja energii realizowana jest przez układ przesyłowy. Układ ten stanowią sieci elektroenergetyczne, które realizują zadania przesyłu i rozdziału energii elektrycznej oraz łączą elektrownie z odbiornikami. Rozdział energii elektrycznej oraz jej przetwarzanie następuje w stacjach elektroenergetycznych. Sieci elektroenergetyczne są tworzone przez linie napowietrzne lub kablowe, stacje transformatorowe oraz stacje rozdzielcze. Do podstawowych zadań linii energetycznych należy wyprowadzenie mocy z elektrowni i przesył do określonej stacji. Jeżeli po drodze nie dochodzi do odbiorów energii, są to linie przesyłowe. Z kolei linie rozdzielcze są odpowiedzialne za rozdział energii elektrycznej na określonym terenie. Linie energetyczne odpowiadają za łączenie elektrowni w celu ich współpracy oraz lepszego wykorzystaniarezerw i zwiększania niezawodności zasilania odbiorców. W Polsce występują sieci o napięciach znamionowych, dzięki którym dokonano podziału sieci na linie niskiego, średniego, wysokiego i najwyższego napięcia.

Obecnie w systemach elektroenergetycznych stosuje się prąd trójfazowy. [Reklama: wózki szynowe, opinie] Jego moc możemy obliczyć z prostego wzoru [kW]:
P= 3×U× I×cosj
gdzie: U– napięcie międzyprzewodowe [kV]
I - natężenie prądu w przewodach [A]
cosj - współczynnik mocy, charakteryzujący przesył mocy biernej.

Jednak przysyłanie energii, zwłaszcza na duże odległości, wiąże się ze stratami energii. Takie straty mocy czynnej przy przesyłaniu możemy określić za pomocą wzoru:
ΔP = 3 ×R × I2 ×1000 = R × S2/U2 × 10-3
gdzie: R – rezystancja jednego przewodu linii [W];
S – wartość mocy pozornej [kVA];
S = pierwiastek(P2 + Q2)

Jak możemy zauważyć straty mocy podczas przesyłania można znacznie zminimalizować poprzez zwiększenie napięcia elektroenergetycznych linii przesyłowych. Dlatego im dłuższa droga dostarczenia energii, tym wyższa wartość stosowanych napięć. Za wszelkie zmiany napięcia i jego przywrócenie do wartości pozwalającej na korzystanie z energii odpowiedzialne są konkretne obiekty systemu elektroenergetycznego. Jak już wspomniano wartość napięcia zależy od długości drogi potrzebnej do przebycia, w związku z czym wyróżniamy znormalizowane sieci przesyłowe:
WN (najwyższe napięcia) 750, 400, 220 kV, WN (wysokie napięcia) 110 kV oraz sieci rozdzielcze:
SN (średnie napięcia) 1-60 kV i NN (niskie napięcia) poniżej 1 kV.

Całkowite koszty przesyłania i rozdzielania energii elektrycznej możemy określić według ogólnego wzoru:
Kp = Kn(o)× r + Kes + Kez
gdzie:
Kn(o) – zdyskontowane nakłady inwestycyjne na budowę linii
Kes - roczne koszty eksploatacyjne stałe
Kez - koszty strat mocy i energii
r - rata rozszerzonej reprodukcji

Tagi: transformator, przesył, dystrybucja, linie rozdzielcze, moc, straty mocy, napięcie, natężenie, koszty strat

Brak komentarzy!

 


Zobacz także:

Transformator Tesli

Transformator Tesli jest dziełem Nicolasa Tesli, chorwackiego naukowca. [Reklama: stacja lutownicza, pompa hydrauliczna] Urządzenie to powstało ponad 100 lat temu w laboratorium Tesli w Colorado Springs. Posiada wiele nazw: generator Tesli, transformator Tesli, transformator rezonansowy, cewka Tesli. Transformator Tesli jest transformatorem bezrdzeniowym tzn. o rdzeniu powietrznym.

Prywatyzacja cd.

W porównaniu do ofert pierwotnych spółek PGE i ENEA z 2009 i 2008 roku, IPO Tauronu ma mniej pozytywny wpływ na profil kredytowy Spółki, ponieważ akcja była przeprowadzone w trudnych warunkach dla rynku akcji. Zarówno PGE jak i ENEA uzyskały nadwyżki środków przed planowanym zwiększeniem nakładów inwestycyjnych w najbliższych kilku latach, ponieważ znacznie podwyższyły kapitały w wyniku emisji nowych akcji w ramach IPO. W przypadku oferty pierwotnej Tauronu sprzedana została niestety tylko część akcji Skarbu Państwa.

TAURON

TAURON Polska Energia to spółka akcyjna, która wcześniej występowała pod nazwą Energetyka Południe S.A. Jej powstanie datuje się na 6 grudnia 2006 roku w związku z realizacją rządowego „Programu dla elektroenergetyki”. Zakładał on utworzenie czterech dużych podmiotów gospodarczych na tyle silnych, by mogły skutecznie konkurować na wolnym rynku energii z innymi europejskimi przedsiębiorstwami.


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009